M_logo_blå
liberalerna_logo
KD_STANDARD_CMYK

LAGUPPSTÄLLNING

Under måndagens kommunfullmäktige möte har ledamöter för kommunstyrelse, nämnder, beredningar, revision, kommundelsstämmor och kommunala bolag valts. Bland namnen för oppositionen finns både erfarna veteraner och vetgiriga nykomlingar. Det viktigaste har varit att bygga ett så starkt och kompetent lag som möjligt.

I kommunstyrelsen kommer Maria Renfors, Johan Jönsson och Wouter representerar moderaterna, Lisbeth Svensson och Göder Bergermo, Liberalerna och Lena Hedlund, Kristdemokraterna, ta plats på den högra sidan. Gruppen fick en bra start då det första förslaget delar av den här konstellationen la fram, var den MLKD-budget som röstades igenom vid förra kommunfullmäktigemötet.

Sakpolitiskt står vi nära varandra och delar synen på hur man ska balansera behoven av utbyggd välfärd och service med befolkningsutvecklingen på ett ekonomiskt hållbart sätt.

”I opposition har vi möjlighet att i större utsträckning driva respektive partis politik hårdare men vi planerar att presentera gemensamma budgetar under hela mandatperioden” säger Maria Renfors. ”Vi kommer fortsätta ha gemensamma gruppmöten inför kommunfullmäktige, samarbeta kring arbetet i kommunstyrelsen och dess utskott och säkerställa att vi driver en sund och starkt oppositionspolitik” fortsätter Lisbeth Svensson och tillägger ”Vi har inga planer att rösta emot bra förslag från S för att de kommer från det hållet men vi kommer inte tveka att lägga egna motförslag om vi anser att det är bättre för Stenungsund.”

Lena Hedlund har redan hunnit lägga en motion gällande ett av utredningsuppdragen i MLKDs budgetförslag, ”Näringsriktig mat till äldre som bor hemma” och ser fram emot att komma igång med arbetet 2019. ”Förhandlingarna med moderaterna och liberalerna har varit konstruktiva och givande. Det känns väldigt roligt att ingå i ett lag med så många engagerade och positiva människor.”

KOMMUNSTYRELSE & NÄMNDER

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen har den övergripande ledningsfunktionen och ansvarar bland annat för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Moderaterna kommer representeras av Maria Renfors, Johan Jönsson och Wouter Fortgens, Liberalerna av Lisbeth Svensson och Göder Bergermo och Kristdemokraterna av Lena Hedlund. Ersättare är Helena Nävergård (M), Daniel Söderström (M), Martin Hollertz (L), och Nedzad Deumic (KD).

Till kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, valdes Maria Renfors.

 

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMDEN

Till vice ordförande i den sociala myndighetsnämnden valdes Maggie Robertsson (M) och där kommer även Roul Hector (L) finnas med som ledamot. Ersättare är Alexandra Ward-Slotte (M) och Charlotte-Leismyr (M). Denna nämnd beslutar i individärenden med stöd av bl.a socialtjänstlagen, lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare, lagen om stöd och service.

 

TEKNISKA MYNDIGHETSNÄMDEN

För den tekniska myndighetsnämnden har Michael Ernfors (M) utsetts till vice ordförande och Ronald Olausson (L) som ledamot. Ersättare är Mats Gjertz (M) och Ingemar Hadartz (L). Denna nämnd beslutar bland annat i myndighetsärenden mot enskild gällande bygglov enligt plan och bygglagen, ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor.

 

VALNÄMDEN

Det är kommunens valnämnd som administrerar riksdags-, landstings-, och riksdagsval samt val till EU-parlamentet. Magnus Bennsten (L) är nu vice ordförande, ledamöter Maggie Robertsson (M) och Jan Sedström (KD). Ersättare Peter Öberg (M), Martin Bergman (M) och Joakim Andersson (L).

 

ÖVERFÖRMYNDANÄMDEN

Kommunfullmäktige har från oppositionens valt Maria Möller (L) som ersättare att representera Stenungsunds Kommun i den gemensamma överförmyndarnämnden.

 

REVISIONEN

Revisionens uppgift är att granska kommunstyrelsens verksamhet och förvaltningens verkställighet och från oppositionen valdes Hans Gillenius (L), som även blir ordförande, och Pernilla Sanden (M).

BEREDNINGAR

Beredningarna är kommunfullmäktiges organ för att formulera den politiska viljeriktningen och bereda politiska framtidsfrågor. De får sina uppdrag av kommunfullmäktige men kan också själva väcka frågor.

I Stenungsund finns nu fem fasta beredningar. Vilka dessa är och vilka som respresenterar oppositionen i dem återfinns nedan:

Demokratiberedningen: Peter Öberg (M) vice beredningsledare, och Göder Bergermo (L)

Ekonomi/Personalberedningen: Maria Renfors (M), Lillemor Arvidsson (M), Lisbeth Svensson (L) och Lena Hedlund (KD)

Beredningen Miljö och fysisk planering: Göder Bergermo, vice beredningsledare (L) och Torgny Wiking (M)

Välfärdsberedningen: Marie-Louise Ericsson, vice beredningsledare (KD) och Camilla Brocker (M)

Valberedningen: Maggie Robertsson, vice beredningsledare (M), Lisbeth Svensson (L), Jacob Hallman (KD). Ersättare Martin Bergman (M), Magnus Bennsten (L) och Nedzad Deumic (KD).

KOMMUNDELSSTÄMMOR

Minst en gång om året ska det hållas kommundelsstämmor i varje kommundel. Där har medborgare möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunledningen. Stämman leds av kommundelspresidiet som består av tre politiker. Från oppositionen kommer följande finnas representerade:

Centrala Stenungsund, Stora Askerön, Ingemar Hadartz (L)

Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna, Lena Hedlund (KD)

Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga, Rolf Svensson (M)

Ucklum, Svenshögen, Jan Ramberg (L)

Ödsmål, Martin Bergman (M)

STYRELSER

Stenungsunds kommun äger två kommunala bolag: Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB).

I Styrelsen för STENUNGSUNDSHEM kommer Helena Nävergårdh ersätta Gunnar Lidén som vice ordförande vid nästa bolagsstämma tillsammans med Lennart Svensson (L) som ledamot. Ersättare blir Krister Persson (M) och Jakob Hallman (KD).

För  SEMAB fortsätter Martin Hollertz (L) som vice ordförande och Martin Brink (M) kommer in som ny ledamot. Ersättare blir Anna-Karin Vernberg (M) och Lennart Svensson (L).

 

SOLTAK

SOLTAK AB har bildats av kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale Kungälv och Öckerö med syfte att främja ägarkommunernas behov av administrativa stödresurser på ett kostnadseffektivt sätt. Det är en bit kvar innan bolaget uppnått de målen, och för att driva på arbetet i rätt riktning har oppositionen utsett Johan Jönsson (M).

 

GÅRDSJÖSTIFTELSEN

Gårdsjöstiftelsens uppgift är att från den forskning som bedrivs vid Gårdsjön sprida kunskap och information om luftföroreningarnas och försurningens effekter på skog och mark. Ny ersättare i den stiftelsen är Maria Renfors (M)

 

BOHUSKUSTENS VATTENVÅRD FÖRBUNDSSTYRELSE

Bohuskustens vattenvårdsförbund är en ideell organisation öppen för kommunerna i Västra Götalands län och i angränsande kustområden samt industrier, föreningar eller övriga som antingen har en åvilande kontrollskyldighet eller genom sin verksamhet påverkar eller påverkas av vattenförhållandena. Ny ersättare är Göder Bergermo (L)

 

SÖDRA BOHUSLÄNS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (SBRF)

Ett räddningstjänstförbund mellan kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Uppdrag är att förebygga olyckor och snabbt effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. Som ordinarie ledamot valdes Göder Bergermo (L) och som ersättare Krister Persson (M).

 

ÄLV & KUST (fd Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn)

Den finansiella samordningen ska underlätta för de fyra parterna att använda sina resurser effektivare och samordna sina rehabiliteringsinsatser för att ge de personer som är i behov av stöd från flera olika aktörer möjlighet att återställa eller öka sin funktions- och arbetsförmåga. Ny ersättare här är Lena Hedlund (KD).

 

RÅD

Folkhälsorådet – Lena Hedlund (KD) vald 181217.

Rådet för funktionshindrade – Maria Renfors (M) ordinarie, och Lisbeth Svensson (L) ersättare.

Pensionärsrådet – Helena Nävergårdh (M) ordinarie, och Lisbeth Svensson (L) ersättare.

UTSKOTTEN

VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Detta utskott bereder utbildnings- och sociala frågor inom bland annat förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktinshinder, migration, bibliotek, föreningsliv och personalfrågor.

Våra ledamöter är Lisbeth Svensson (L) och Lena Hedlund (KD), ersättare Maria Renfors (M) och Daniel Söderström (M). Lisbeth Svensson är vice ordförande.

 

ALLMÄNA UTSKOTTET

Samhällsbyggnadsfrågor och kommunövergripande frågor ska beredas av detta utskott. Här landar tex frågor om trafiksäkerhet, fysisk planering, miljö- och hälsoskydd, renhållning, köp och försäljning av fastigheter, kollektivtrafik, drift och underhåll av kommunägda fastigheter och anläggningar, upphandling, finansiering och borgensfrågor och näringslivs frågor.

Ledamöter: Johan Jönsson (M) och Göder Bergermo (L)

Ersättare: Wouter Fortgens (M) och Nedzad Deumic (KD)
Johan Jönsson är vice ordförande.